Sample Image

signboard-11.jpg

signboard-12.jpg

signboard-13.jpg

signboard-14.jpg

signboard-15.jpg

signboard-16.jpg

signboard-17.jpg

signboard-18.jpg

signboard-19.jpg

signboard-20.jpg

signboard-21.jpg

signboard-22.jpg

signboard-23.jpg

signboard-24.jpg

signboard-25.jpg

signboard-26.jpg

signboard-27.jpg

signboard-28.jpg

signboard-29.jpg

signboard-30.jpg

signboard-31.jpg

signboard-32.jpg

signboard-33.jpg

signboard-34.jpg

signboard-35.jpg

1.jpg

billboard-02.jpg

billboard-03.jpg


billboard-04.jpg

billboard-05.jpg

billboard-06.jpg

billboard-07.jpg

billboard-08.jpg

billboard-09.jpg

billboard-10.jpgแนวทาง การออกแบบ ป้ายโฆษณา

ในงานออกแบบนั้น คงไม่มีหลักตายตัว ว่าจะออกแบบอย่างไร ที่ออกมาสวย
เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ทัศนคติ ความสามารถใช้โปรแกรม
หรือจะเป็น ความคิด(Idea create ) ในขณะนั้น 

แต่ทั้งหมด ที่กล่าวมา จะหมดปัญหา หากมีความคิดรวบยอดเดียวกัน
แนวทางการออกแบบป้ายโฆษณา จะมีแนวทางไม่เหมือนกับการออกแบบงานหนังสือ หรือ เอกสาร 
แต่งานออกแบบบ้ายโฆษณา         ข้อความหรือโลโก้ จะต้องกระชับ และ เด่นชัด
จากประสบการณ์ เราพอจะสรุปแนวทางการออกแบบ ดังนี้

1 จะต้องไม่ใช้สี มากเกินไป (และนำทฤษฎีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม)
2 จะต้อง ไม่ใช้รูปแบบตัวอักษร หลายรูปแบบเกินไป
3 การจัดองค์ประกอบ ที่เหมาะสม สมดุล หรือ ชิดซ้าย หรือขวา
4 ป้ายหนึ่งป้าย จะต้องมีจุดเด่นอยู่เพียงหนึ่งจุดเท่านั้น ส่วนจุดอื่นๆ ก็เด่นรองลงมา 
   พยายาม อย่ามีจุดเด่นหลายๆจุด พร้อมๆกัน
5 ขนาด จะต้องมีความเหมาะสม กับสถานที่ ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป

ซึ่งทั้งหมด เ ป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางการออกแบบ 
ในความเป็นจริงแล้ว (งานป้าย) ป้ายที่มีความเรียบง่าย อย่างมีศิลปะ 
สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดี กว่า งานดีไซน์ กราฟิก สวยหรู  เต็มไปด้วยรูปหรือข้อความ

และไม่ว่าจะเป็นแบบใ หน เรา(อันดามันโฆษณ) ยินดีให้คำปรึกษา 
เ พราะเราถื่อว่า ลูกค้า เป็น 1 เสมอ